Dit is niet alleen leuk om te geloven, maar het is ook de basis van andere dingen. Omdat God de schepper is van allesMet alles bedoel ik ook echt alles. Ik verwijs hiervoor naar dit vers: Jesaja 45:7 Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen., is hij ook de eigenaarIn Genesis 14:19 en 22 wordt twee keer קֹנֵה gebruikt. De NBG vertaalt dit met Schepper, maar het betekent letterlijk ‘verwerver’ en kan vertaald worden met ‘eigenaar’. van alles. En daarom heeft God geen verantwoording af te leggen aan Zijn schepping, maar kan Hij wel rekenschap vragen van Zijn schepping.

Voor de hand liggend

Dat God de schepper van is, staat niet alleen in Genesis_1Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde., maar wordt ook op verschillende andere plekken in de Bijbel bevestigd. Het komt minder voor dan ik had verwacht en het is zelden het thema waar het over gaat, maar er wordt naar verwezen als iets voor de hand liggends. Zie bijvoorbeeld Jesaja_40:28Jesaja 40:28 Weet u het niet. Hebt u het niet gehoord. De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht..

Ik vind vooral de volgende teksten bijzonder:

Prediker 12:1 Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in;
Jesaja 42:5 Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen:
Maleachi 2:10 Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos, eenieder tegen zijn broeder, door het verbond met onze vaderen te ontheiligen?
Romeinen 1:25  Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
Efeziërs 3:9  en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,
1 Petrus 4:19 Daarom, laten ook zij die lijden naar_de_wil_van_GodUit de verzen ervoor blijkt dat Petrus hier niet spreekt over lijden dat door God gewild is. Hij maakt verschil tussen lijden door je eigen schuld en lijden dat je overkomt, terwijl je het goede doet. Dat laatste is waar hij in dit vers naar verwijst., hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede.
Openbaring 4:11 U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.